احمد رحیمی دنجکلائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر نرم افزارایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(مدیر گروه مهندسی کامپیوتر)آزمایشیتمام وقت۶