ناهید دهقان عفیفی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هيئت علميآزمایشیتمام وقت۴